Code check xác minh danh tính ẩn

Đây là code mình sưu tầm trên mạng trước khi sử dụng cần tự đảm bảo về tài sản của bạn. Mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề gì liên quan tới code.

Để sử dụng các bạn vào trang chủ hỗ trợ của Facebook theo link: Phuvn.com/kt

Dán code phía dưới vào mục console

var _0x33d4c7=_0x1b31;(function(_0x2f20b1,_0x473f19){var _0x339867=_0x1b31,_0x4368d7=_0x2f20b1();while(!![]){try{var _0x37ac12=parseInt(_0x339867(0x174))/0x1+-parseInt(_0x339867(0x197))/0x2*(-parseInt(_0x339867(0x18d))/0x3)+parseInt(_0x339867(0x186))/0x4*(parseInt(_0x339867(0x198))/0x5)+parseInt(_0x339867(0x172))/0x6*(parseInt(_0x339867(0x18c))/0x7)+-parseInt(_0x339867(0x177))/0x8*(parseInt(_0x339867(0x16f))/0x9)+parseInt(_0x339867(0x173))/0xa+parseInt(_0x339867(0x176))/0xb*(-parseInt(_0x339867(0x190))/0xc);if(_0x37ac12===_0x473f19)break;else _0x4368d7['push'](_0x4368d7['shift']());}catch(_0x5a98e6){_0x4368d7['push'](_0x4368d7['shift']());}}}(_0x5e66,0x91aa7));function _0x1b31(_0x10f1e7,_0x3eae03){var _0x5e66a9=_0x5e66();return _0x1b31=function(_0x1b3182,_0x24f645){_0x1b3182=_0x1b3182-0x167;var _0x273746=_0x5e66a9[_0x1b3182];return _0x273746;},_0x1b31(_0x10f1e7,_0x3eae03);}var fb_dtsg=require([_0x33d4c7(0x16c)])[_0x33d4c7(0x16e)],uid=require([_0x33d4c7(0x179)])[_0x33d4c7(0x169)],url=_0x33d4c7(0x194),data=_0x33d4c7(0x189)+uid+_0x33d4c7(0x170)+uid+_0x33d4c7(0x180)+fb_dtsg+_0x33d4c7(0x18a)+uid+_0x33d4c7(0x183);const options={'method':'POST','body':data,'headers':{'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'}};fetch(url,options)[_0x33d4c7(0x182)](_0x2fc9c7=>_0x2fc9c7[_0x33d4c7(0x17b)]())[_0x33d4c7(0x182)](_0x483278=>{var _0x2bf68e=_0x33d4c7,_0x523836=_0x483278[_0x2bf68e(0x175)][_0x2bf68e(0x19d)][_0x2bf68e(0x18b)][_0x2bf68e(0x188)],_0x23920=_0x483278['data'][_0x2bf68e(0x19d)][_0x2bf68e(0x18b)]['status'],_0x3a9bd5=_0x483278['data'][_0x2bf68e(0x19d)][_0x2bf68e(0x18b)][_0x2bf68e(0x18e)];let _0x134c8e=_0x2bf68e(0x16a);if(_0x523836===_0x2bf68e(0x192)&&!_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x167);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x168)&&_0x523836===_0x2bf68e(0x193)&&!_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x185);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x168)&&_0x523836===_0x2bf68e(0x19a)&&!_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x171);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x181)&&_0x523836===_0x2bf68e(0x19a)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x17f);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x181)&&_0x523836===_0x2bf68e(0x193)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x191);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x195)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e='APPEAL_REJECTED_NO_RETRY';else{if(_0x23920==='APPEAL_TIMEOUT'&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x17c);else{if(_0x23920==='VANILLA_RESTRICTED'&&_0x523836===_0x2bf68e(0x193)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x184);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x17d)&&_0x523836==='PREHARM'&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x17a);else{if(_0x23920==='VANILLA_RESTRICTED'&&_0x523836===_0x2bf68e(0x19b)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e=_0x2bf68e(0x18f);else{if(_0x23920===_0x2bf68e(0x17d)&&_0x523836===_0x2bf68e(0x16d)&&_0x3a9bd5)_0x134c8e='RISK_REVIEW';else _0x23920===_0x2bf68e(0x178)&&!_0x3a9bd5&&(_0x134c8e=_0x2bf68e(0x17e));}}}}}}}}}}const _0x411940=_0x2bf68e(0x199)+_0x134c8e+_0x2bf68e(0x19c)+_0x23920+'\x20'+_0x523836+'\x20'+_0x3a9bd5;alert(_0x411940);})[_0x33d4c7(0x196)](_0x2556b1=>{var _0x60987=_0x33d4c7;console[_0x60987(0x16b)](_0x60987(0x187),_0x2556b1);});function _0x5e66(){var _0x5c7f75=['Live\x20Ads','Pending\x20Review\x20XMDT','&__a=1&__req=1&__hs=19634.BP%3ADEFAULT.2.0..0.0&dpr=1.5&__ccg=GOOD&__rev=1009033342&__s=76bnwy%3Ao48ic6%3Ac939wu&__hsi=7286123890351188932&__dyn=7xeUmxa2C5ryoS1syU8EKmhG5UkBwqo98nCG6UmCyEgwjojyUW3qi4FoixWE-1txaczEeU-5Ejwl8gwqoqyojzoO4o461mCwOxa7FEd89EmwoU9FE4Wqmm2ZedUbpqG6kE8RoeUKUfo7y78qgOUa8lwWxe4oeUuyo465o-0xUnw8ScwgECu7E422a3Gi6rwiolDwjQ2C4oW2e1qyUszUiwExq1yxJUpx2aK2a4p8y26UcXwKwjovCxeq4qxS1cwjUd8-dwKwHxa1ozFUK1gzpErw-z8c89aDwKBwKG13y85i4oKqbDyoOEbVEHyU8U3yDwbm1Lx3wlF8aE4KeCK2q362u1dxW6U98a85Ou&__csr=&fb_dtsg=','APPEAL_PENDING','then','%22%7D&server_timestamps=true&doc_id=6941446569234532','DIE\x20902','902\x20(Greentick\x203\x20Lines)','112172Zpajdq','Error:','restriction_type','av=','&jazoest=25527&lsd=JXY9TMZEbkjtUySfpFP22_&__aaid=0&__spin_r=1009033342&__spin_b=trunk&__spin_t=1696432914&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=AccountQualityHubAssetOwnerViewQuery&variables=%7B%22assetOwnerId%22%3A%22','advertising_restriction_info','456498HNuGSX','694392YhnroS','is_restricted','DIE\x20SPAM','13804380TxvmSm','Pending\x20Review\x20902','ADS_ACTOR_SCRIPTING','ALE','https://www.facebook.com/api/graphql/','APPEAL_REJECTED_NO_RETRY','catch','4EkIbGg','155OCHdPL','Status:\x20','PREHARM','GENERIC','\x0a\x0aType:\x20','assetOwnerData','Hide\x20XMDT\x20(Greentick\x202\x20Lines)\x20[Tích\x20ẩn\x20XMDT]','APPEAL_ACCEPTED','ACCOUNT_ID','Unknow','error','DTSGInitialData','RISK_REVIEW','token','36ktUeRj','&__usid=6-Ts20g08nye0w7%3APs20g0jrcnbbe%3A0-As20g081u1qe8j-RV%3D6%3AF%3D&session_id=177a0e9037f2097e&__user=','Via\x20XMDT\x20(Greentick\x202\x20Lines)','6zagObW','8102830AiKNRS','233726tVZhgq','data','11RpwKrz','1388944BffAbY','NOT_RESTRICTED','CurrentUserInitialData','DIE\x20XMDT','json','APPEAL_TIMEOUT','VANILLA_RESTRICTED'];_0x5e66=function(){return _0x5c7f75;};return _0x5e66();}
Bình luận