Điều khoản

  Chào mừng bạn đến với Phuvn, trước khi sử dụng trang, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến chúng tôi.

  Phuvn có quyền chỉnh sửa các điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ, trang web này hoặc tài khoản của bạn sẽ được xem là sự chấp nhận không rút lại đối với các điều khoản chỉnh sửa đó. 

Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập. Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Phuvn.  

Phuvn không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến trang web Phuvn.com này. Các dịch vụ do chúng tôi và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng. Phuvn không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ. Phuvn hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

Trang web này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hay các phương tiện của người sử dụng, và Phuvn không gợi ý bất cứ hành động nào dựa trên điều này. 

Phuvn cung cấp những đường dẫn liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). Phuvn cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự thuận lợi cho người sử dụng. Do đó, Phuvn không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của Trang web của bên thứ ba. 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về các sản phẩm của Phuvn, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại mr.nguyenphu0206@gmail.com hoặc gọi 0982691532.